Exekúcie

Exekúcia je dôležitým prostriedkom vymožiteľnosti práva v Slovenskej republike. Ide o nútený výkon súdnych rozhodnutí , ktorýmí sa priznáva právo, zaväzuje k povinnosti, alebo je nimi postihnutý majetok. Exekúciu možno takiež vykonať aj na podklade iných exekučných titulov, ktorých výkon pripúšťa zákon. Ide teda o dôležitý nástroj právnej istoty pre účastníkov právnych vzťahov.

Exekúciu možno vykonať tak na vymoženie povinnosti zaplatiť peňažnú sumu ako aj na vymoženie inej povinnosti ako je peňažné plnenie. 

Čo je potrebné k začatiu exekučného konania:

 • návrh na vykonanie exekúcie v 2 rovnopisoch
 • originál alebo overená fotokópia   exekučného titulu
 • kolok v hodnote 16,50 Eura

Spôsoby vykonávania exekúcie:

Vykonanie exekúcie pri práve na peňažné plnenie:
 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov
 • prikázaním pohľadávky
 • predajom hnuteľných vecí
 • predajom cenných papierov
 • predajom nehnuteľností
 • predajom podniku
Vykonanie exekúcie pri práve na nepeňažné plnenie:
 • vyprataním
 • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného
 • rozdelením spoločnej veci
 • uskutočnením prác a výkonov